W związku z zakończeniem oceny wniosków, po procedurze odwoławczej, w ramach konkursu nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K28/17, Działania 7.6 zaktualizowano Listę projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach przedmiotowego konkursu.

Link: