W związku z decyzją Zarządu Województwa Z achodniopomorskiego w sprawie zwiększenia alokacji w ramach konkursu nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K28/17 w ramach zakończonej oceny wniosków po procedurze odwoławczej, zaktualizowano Listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach przedmiotowego konkursu.

Link: