Wojewódzki Urząd Pracy informuję, iż w ramach oceny wniosków po procedurze odwoławczej dla konkursu nr RPZP.06.06.00-IP.02-32-K24/17, oceniony projekt nie spełnił minimalnych wymagań niezbędnych do otrzymania dofinansowania.