Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż w ramach konkursu nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K47/19, skutecznie złożono dokumentację aplikacyjną dla 31 wniosków, o wnioskowanej wartości dofinansowania wynoszącej 87 726 863,08 PLN. Skuteczne złożenie dokumentacji polegało na opublikowaniu wniosku w terminie naboru tj. od 27.04.2019 r. do 28.05.2019 r. do godz. 15:00 w systemie LSI oraz na dostarczeniu do WUP w Szczecinie Pisemnego wniosku o przyznanie pomocy w terminie do 3.06.2019 r

link