Wczoraj, 12 kwietnia br. uczestnicy projektów szkoleniowych dofinansowywanych ze środków unijnych otrzymali wiadomości tekstowe, które zawierały przekierowanie do ankiety związanej z ich sytuacją na rynku pracy po zakończeniu kursów. Informujemy, że ankieta w tym kształcie została anulowana. Uczestnicy kursów będą mieli możliwość udziału w badaniu, którego formuła zostanie poprawiona. Jednocześnie pragniemy uspokoić wszystkich, którzy wypełnili przesłany formularz, że ich dane są bezpieczne.

Ankieta jest elementem badania skuteczności szkoleń, prowadzanego na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego przez zewnętrznego wykonawcę (Openfield sp. z o.o. z Opola). W ten sposób Urząd może ocenić, czy osiągnięty został cel przeprowadzonych szkoleń, czyli na ile przyczyniły się one do poprawy sytuacji uczestników na rynku pracy.

Niestety sposób zaproszenia do udziału w ankiecie nie był uzgodniony z Urzędem Marszałkowskim. Zastosowana przez firmę Openfield forma (wiadomości tekstowe z niezrozumiałym przekazem i odnośnikiem do ankiety udostępnionej online) mogła powodować uzasadnione wątpliwości co do źródła pochodzenia przesłanych wiadomości i ich autentyczności. Tego rodzaju sygnały zaczęły napływać do Urzędu Marszałkowskiego.

Z tego też względu wykonawca zobowiązany został przez Urząd Marszałkowski do:

  • natychmiastowego zawieszenia przeprowadzania ankiety w pierwotnym kształcie oraz ponowienia zaproszenia uczestników projektów szkoleniowych do udziału w ankiecie – po wcześniejszej akceptacji przez Urząd Marszałkowski formy gwarantującej zrozumienie celu ankiety,
  • rozesłania do wszystkich osób, które otrzymały wspomniane wiadomości tekstowe, informacji z odpowiednim sprostowaniem.

Urząd Marszałkowski zapewnia, iż dane uczestników projektów szkoleniowych, objętych ewaluacją, są prawnie chronione, a ich udostępnianie wykonawcy na cele badania odbywa się w sposób w pełni zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Dodatkowo osoby chcące uzyskać szczegółowe informacje na temat zaistniałej pomyłki proszone są o kontakt na adres mailowy: iod@openfield.pl. Wykonawca badania zobowiązuje się do systematycznego udzielania odpowiedzi na spływające pytania.