Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym. Przedmiotem konkursu są projekty współfinansowane z  Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WZ 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Edukacja, Działanie 8.4. Numer naboru: RPZP.08.04.00-IP.02-32-K46/19.

Informacje dotyczące spotkań informacyjnych zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.wup.pl/rpo.

Zgłoszenia na spotkania przyjmować będą Biura Informacji i Promocji EFS w Szczecinie i Koszalinie.