Dnia 31 stycznia 2018 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie wraz ze Stowarzyszeniem Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego ogłaszają nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym. Przedmiotem konkursu są projekty współfinansowane z EFS w ramach RPO WZ 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Edukacja, Działanie 8.3. Numer naboru: RPZP.08.03.00-IP.02-32-K34/18.

Informacje dotyczące spotkań informacyjnych zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.wup.pl/rpo/

Zgłoszenia na spotkania przyjmować będą Biura Informacji i Promocji EFSw Szczecinie i Koszalinie.

Link