Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym. Przedmiotem konkursu są projekty współfinansowane z  Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WZ 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Edukacja, Działanie 8.1. Numer naboru: RPZP.08.01.00-IP.02-32-K39/18.

Informacje dotyczące spotkań informacyjnych zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.rpo.wzp.pl oraz www.wup.pl/rpo.

Zgłoszenia na spotkania przyjmować będą Biura Informacji i Promocji EFS w Szczecinie i Koszalinie.

 

Link:

Ogłoszenie o naborze 8.1