Dnia 30 maja 2019 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ogłasza konkurs nr RPZP.07.03.00-IP.02-32-K51/19 w ramach Działania 7.3  Wsparcie dla utworzenia i/lub funkcjonowania (w tym wzmocnienia potencjału) instytucji wspierających ekonomię społeczną zgodnie z Krajowym Programem Rozwoju Ekonomii Społecznej.

Informacje dotyczące spotkań informacyjnych zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.wup.pl/rpo/.

Zgłoszenia na spotkania przyjmować będą Biura Informacji i Promocji EFS w Szczecinie.

WAŻNE!!!
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż w najbliższym czasie planowana jest aktualizacja Regulaminu konkursu nr RPZP.07.03.00-IP.02-32-K51/19 w zakresie kryteriów dopuszczalności: kryterium nr 5 Wymogi organizacyjne oraz kryterium nr 6 Zgodność wsparcia. Ostateczne brzmienie kryteriów będzie znane po ich zatwierdzeniu przez Komitet Monitorujący RPO WZ 2014-2020.

Wojewódzki Urząd Pracy w  Szczecinie wraz z Regulaminem konkursu  udostępnia do wglądu projekt kryteriów szczegółowych.

link