Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie pozakonkursowym. Przedmiotem naboru są projekty współfinansowane z EFS Oś priorytetowa VI Rynek Pracy, Działanie 6.5. Numer naboru: RPZP.06.05.00-IP.02-32-P01/19

Konkursy: