Dnia 17 stycznia 2020 r. ogłaszamy nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym. Numer naboru: RPZP.08.06.00-IP.02-32-K61/20.

Informacje dotyczące spotkań informacyjnych zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.wup.pl/rpo/. Zgłoszenia na spotkania przyjmować będą Biura Informacji i Promocji EFS w Szczecinie i Koszalinie.

Ponadto informujemy, iż w kwestiach spornych rozstrzygniecie zawsze będzie dokonywane w oparciu o dokument zamieszczony w formacie pdf.