W związku z zakończeniem oceny wniosków pod kątem braków formalnych w ramach naboru nr RPZP.07.05.00-IP.02-32-P01/17 dla Działania 7.5 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie przedstawia zatwierdzoną listę projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej.

Link: