W związku z zakończeniem oceny wniosków pod kątem braków formalnych, w ramach konkursu nr RPZP.07.01.00-IP.02-32-K32/18, dla Działania 7.1, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie przedstawia zatwierdzoną listę projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej.

LINK: