W związku z zakończeniem oceny wniosków pod kątem braków formalnych w ramach konkursu nr  RPZP.06.05.00-IP.02-32-K29/17, Działania 6.5 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje Listę projektów, które zostały pozytywnie zweryfikowane pod względem braków formalnych i tym samym zostały skierowane do I fazy oceny merytorycznej.

Link: