Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie wraz z Gminą Miasto Koszalin publikuje Listę projektów, które zostały zakwalifikowane do II fazy oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPZP.08.04.00-IP.02-32-K46/19.