Publikujemy listę projektów, które zostały zakwalifikowane do II fazy oceny - ocena strategiczna, w ramach konkursu nr RPZP.08.01.00-IP.02-32-K55/19 dla Działania 8.1

Konkursy: 
RPO 8.1

8.1 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej

zakonczony
od 06.11.2019 do 03.12.2019