W związku z zakończeniem oceny wniosków pod kątem braków formalnych w ramach konkursu nr  RPZP.08.07.00-IP.02-32-K56/19 w ramach Działania 8.7 publikujemy listę projektów, które zostały pozytywnie zweryfikowane pod względem braków formalnych i tym samym zostały skierowane do I fazy oceny merytorycznej.