W związku z zakończeniem oceny wniosków pod kątem braków formalnych w ramach konkursu nr RPZP.07.01.00-IP.02-32-K25/17 dla Działania 7.1, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie przedstawia zatwierdzoną Listę projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej.

Link: