W związku z zakończeniem oceny wniosków po procedurze odwoławczej w ramach konkursu nr RPZP.07.02.00-IP.02-32-K50/19 przedstawiamy zaktualizowaną listę projektów wybranych do dofinansowania – aktualizacja po zakończeniu oceny wniosków, które w wyniku przeprowadzenia procedury odwoławczej zostały skierowane do ponownej oceny.

W związku z tym, że lista jest publikowana również w wersji edytowalnej informujemy, iż w kwestiach spornych rozstrzygnięcie zawsze będzie dokonywane w oparciu o dokument zamieszczony w formacie pdf. 

Skład członków KOP nie uległ zmianie.