W związku z zakończeniem oceny wniosków w ramach konkursu nr RPZP.07.01.00-IP.02-32-K25/17 dla Działania 7.1, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie przedstawia zatwierdzoną Listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 7.1  Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej. Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, w ramach konkursu nr RPZP.07.01.00-IP.02-32-K25/17 z dnia 18.04.2017 r. Ponadto, IOK zamieszcza listę członków KOP.

Jednocześnie informujemy, iż w przedmiotowym konkursie nie zaszły przesłanki do przeprowadzenia oceny strategicznej z uwagi na wartość projektów, które osiągnęły minimum punktowe nieprzekraczające zaplanowanej na konkurs alokacji, wskazanej w Regulaminie konkursu.

W związku z powyższym, wszystkie projekty ujęte w poniższej liście otrzymały dofinasowanie.

LINK: