Publikujemy aktualizację Listy projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinasowania po przeprowadzeniu procedury odwoławczej w ramach konkursu nr RPZP.08.03.00-IP.02-32-K34/18