W związku z zakończeniem oceny wniosków w ramach konkursu nr  RPZP.07.01.00-IP.02-32-K07/16, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie przedstawia zatwierdzoną Listę projektów, które zostały wybrane do dofinansowania.

Jednocześnie informuje, iż w ramach danego konkursu wartość dofinansowania projektów, które osiągnęły minimum punktowe, nie przekraczała  zaplanowanej na dany konkurs alokacji, tym samym odstąpiono od oceny strategicznej. Ponadto, na podstawie art. 44 ust.5 Ustawy z dnia 11.07.2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020, IOK zamieszcza listę członków KOP.

W wyniku rekomendowania wniosków o dofinasowanie wsparciem objęte zostaną wszystkie gminy wymienione w Schemacie A zgodnie z „Zasadami realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020” oraz zapisami Regulaminu konkursu.

Link: