W związku  z rozstrzygnięciem konkursu nr RPZP.06.08.00-IP.02-32-K65/20, publikujemy listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 6.8. Jednocześnie informujemy, iż Instytucja Organizująca Konkurs odstąpiła od Oceny Strategicznej.

Jednocześnie publikujemy informację o składzie Komisji Oceny Projektów dla rozstrzygniętego konkursu nr RPZP.06.08.00-IP.02-32-K65/20.