W związku z zakończeniem oceny wniosków pod kątem braków w zakresie warunków formalnych w ramach konkursu nr RPZP.06.05.00-IP.02-32-K40/18, Działania 6.5 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje Listę projektów, które zostały pozytywnie zweryfikowane pod względem warunków formalnych i tym samym zostały skierowane do I fazy oceny merytorycznej.