W związku  z rozstrzygnięciem konkursu nr RPZP.08.06.00-IP.02-32-K48/19, publikujemy listę projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania. Jednocześnie informujemy, iż w ramach konkursu Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny strategicznej.

Jednocześnie publikujemy informację o składzie Komisji Oceny Projektów dla rozstrzygniętego konkursu nr RPZP.08.06.00-IP.02-32-K48/19.