onsultacje społeczne Opisu wdrażania Podmiotowego Systemu Finansowania w Województwie Zachodniopomorskim

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, informuje iż przygotowana została propozycja opisu wymagań dot. szczegółowych zasad wdrażania Podmiotowego Systemu Finansowania usług rozwojowych w Województwie Zachodniopomorskim.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem prac 8 sierpnia 2016 r., ogłoszone zostają konsultacje społeczne niniejszego dokumentu. W związku z powyższym zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach oraz zgłaszanie uwag do dokumentu.

Uwagi można zgłaszać do 17 sierpnia 2016 r.(włącznie)  za pomocą „Formularza zgłaszania uwag" drogą mailową na adres milena_jerchewicz-rom@wup.pl.

Do udziału w konsultacjach szczególnie zapraszamy podmioty zainteresowane aplikowaniem o dofinansowanie w konkursie w ramach Działania 6.1 Usługi rozwojowe skierowane do przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw na podstawie systemu popytowego, którego celem będzie wybór Operatora wdrażającego Podmiotowy System Finansowania usług rozwojowych w Województwie Zachodniopomorskim jak i samych przedsiębiorców, którym dedykowany jest przedmiotowy system.

Jednocześnie informujemy, że przedstawiona propozycja opisu wymagań dotycząca warunków świadczenia usług przez Operatorów opracowana została zgodnie z zapisami Wytycznych  horyzontalnych Ministra Rozwoju w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 2014-2020.