Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, informuje, iż lista projektów, które pozytywnie przeszły I etap oceny naboru dla Działania 6.5, zostanie zamieszczona w ogłoszeniu o naborze w miesiącu sierpniu br. Termin ten wynika z faktu, iż przygotowanie ostatecznego zestawienia wyników oceny na I etapie i tym samym wskazanie projektów, które uzyskały pozytywny wynik z tej części oceny możliwe będzie po weryfikacji kart ocen tych projektów, które kierowane były do korekty w zakresie kryteriów administracyjności co ostatecznie dokonywane jest w trakcie prac Komisji Oceny Projektów na drugim etapie oceny. Jednocześnie informujemy, iż ostateczny termin zakończenia oceny w ramach konkursu RPZP.06.05.00-IP.02-32-K01/15 nie ulega zmianie i planowany jest na dzień 7 września 2016 r. Tym samym opublikowanie, listy projektów które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów (z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania) nastąpi w terminie 7 dni od dnia zakończenia oceny. Ponadto Wnioskodawcy, których projekty zostały ocenione negatywnie w zakresie spełnienia kryteriów dopuszczalności lub wykonalności, zostaną o tym fakcie poinformowani pisemnie.

Link: