Udostępniamy zaktualizowane załączniki do Wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w trybie nadzwyczajnym wraz z Tabelą z wykazem zmian.

Zaktualizowano:

  • Załącznik nr 1 Szczegółowe zasady dotyczące wsparcia.
  • Załącznik nr 2 Kryteria oceny projektu/ów.
  • Załącznik nr 6.1 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. 2014-2020  dla projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wersja dla projektu na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków.
  • Załącznik nr 6.2 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. 2014-2020  dla projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wersja projektu w oparciu o kwoty ryczałtowe.

 

Wprowadzone zmiany wynikają z aktualizacji SOOP 48.0 z dnia 5.08.2020 r. i dotyczą zmiany maksymalnego % poziomu dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie z budżetu państwa).

 

Zapisy w samym Wezwaniu do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w trybie nadzwyczajnym nie uległy zmianie.

 

Informujemy, iż w kwestiach spornych rozstrzygnięcie zawsze będzie dokonywane w oparciu o dokument zamieszczony w formacie pdf (jeśli dotyczy).