Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, udostępnia zaktualizowany Regulamin naboru nr RPZP.06.05.00-IP.02-32-P01/18 w wersji 1.1.

Wprowadzone zmiany wynikają z aktualizacji wzoru Regulaminu naboru dla Powiatowych Urzędów Pracy w ramach Działania 6.5 RPO WZ w trybie pozakonkursowym oraz zatwierdzenia zaktualizowanego wzoru umowy o dofinansowanie projektu.

Link: