Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Działania 7.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, udostępnia w dniu dzisiejszym zaktualizowany Regulamin konkursu w wersji 1.1.

Ponadto, udostępniona została Lista sprawdzająca dla projektodawcy pomocna w stwierdzeniu, czy wniosek spełnia wszystkie wymagania i kryteria oceny w ramach konkursu RPZP.07.02.00-IP.02-32-K33/18.

Zaktualizowany Regulamin konkursu nr: RPZP.07.02.00-IP.02-32-K33/18 w wersji 1.1 oraz Lista sprawdzająca dla projektodawcy zostają udostępnione poniżej.

LINK