W związku  z zakończeniem oceny wniosków po procedurze odwoławczej w ramach konkursu nr RPZP.08.01.00-IP.02-32-K55/19, publikujemy aktualizację Listy projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów i zostały wybrane do dofinansowania. Ponadto informujemy, iż w ramach przedmiotowego konkursu Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny strategicznej. Jednocześnie podjął decyzję o zwiększeniu alokacji przeznaczonej na konkurs do wartości pozwalającej zakontraktować wszystkie pozytywnie ocenione projekty.

Dodatkowo publikujemy informację o składzie Komisji Oceny Projektów dla rozstrzygniętego konkursu nr RPZP.08.01.00-IP.02-32-K55/19.

Konkursy: 
RPO 8.1

8.1 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej

zakonczony
od 06.11.2019 do 03.12.2019