W związku z zakończeniem oceny wniosków, po procedurze odwoławczej, w ramach konkursu nr RPZP.07.01.00-IP.02-32-K25/17, Działania 7.1 zaktualizowano Listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach przedmiotowego konkursu.

Ponadto, na podstawie art. 44 ust.5 Ustawy z dnia 11.07.2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020, IOK zamieszcza listę członków KOP.

Link: