Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie pełniący role IP w ramach Działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, informuje o wydłużeniu etapu oceny merytorycznej wniosków w ramach konkursu nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K41/18 do dnia 8 kwietnia 2019 r.
W związku z powyższym zostaje udostępniony zaktualizowany harmonogram przeprowadzania etapów oceny i wyboru wniosków w odniesieniu do ww. konkursu.

Jednocześnie informujemy, iż w przypadku, gdy dotrzymanie harmonogramu nie będzie możliwe WUP w Szczecinie zastrzega sobie prawo do kolejnej aktualizacji harmonogramu

link