Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Działania 6.5 Kompleksowe wsparcie głównie dla osób bezrobotnych,  biernych zawodowo  zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 udostępnia zaktualizowany harmonogram przeprowadzania etapów oceny i wyboru wniosków w odniesieniu do konkursu nr RPZP.06.05.00-IP.02-32-K40/18