Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 informuje, że Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 19 października 2021 r.:

  • uwzględniając wyniki uzyskane w toku procedury odwoławczej (etap przedsądowy) w ramach konkursu nr RPZP.01.05.00-IZ.00-32-010/20 dla Działania 1.5 „Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji”, Typ projektu: „Innowacyjne inwestycje przedsiębiorstw: projekty przedsiębiorstw zakładające rozwój innowacyjności i konkurencyjności w sektorze turystyki realizowane w okresie kryzysu wywołanego skutkami epidemii COVID-19”, podjął decyzję o aktualizacji listy projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały kolejno największą liczbę punktów (zatwierdzonej uchwałą nr 938/21 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 13 lipca 2021 r.);
  • mając na uwadze wysokość wolnych środków w ramach działania 1.5 podjął decyzję o zwiększeniu alokacji w ramach ww. konkursu o kwotę 33 291 902,82 zł;
  • uwzględniając wysokość dostępnych w ramach niniejszego konkursu wolnych środków wynikających ze zwiększonej alokacji, podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania kolejnym 15 projektom na łączną kwotę dofinansowania 33 291 902,82 zł.

Szczegóły znajdują się pod adresem: http://www.rpo.wzp.pl/skorzystaj/nabory/15-inwestycje-przedsiebiorstw-wspierajace-rozwoj-regionalnych-specjalizacji-oraz-inteligentnych-specjalizacji-sektor-turystyki