Wojewódzki Urząd Pracy (WUP) w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Działania  7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywnej edukacji, społecznej, zawodowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, udostępnia w dniu dzisiejszym, tj. 13.11.2015 r. zaktualizowany Regulamin naboru nr RPZP.07.01.00-IP.02-32-P02/15 w wersji 1.2.

Informujemy, iż zmiany dotyczą:

  • doprecyzowania zapisów dotyczących przyznanej kwoty dofinansowania dla poszczególnych Ośrodków Pomocy Społecznej i Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie jako maksymalnej kwoty przyznanej poszczególnym jednostkom: w części 1.4 oraz 2.4 Regulaminu;
  • załącznika nr 5.7 Algorytm podziału środków finansowych projektów trybu pozakonkursowego OPS oraz PCPR z terenu województwa zachodniopomorskiego, ze względu na wykrycie błędów rachunkowych w jednej z tabel ww. załącznika oraz wprowadzenia tożsamego zapisu odnośnie kwot wskazanych w algorytmie jako kwot maksymalnych, przyznanym poszczególnym jednostkom.

W związku z powyższym WUP w Szczecinie udostępnia zaktualizowany Regulamin naboru nr RPZP.07.01.00-IP.02-32-P02/15 w wersji 1.2 wraz z ww. załącznikiem oraz rejestrem zmian.