Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach:

  • Działania 6.5 Kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i poszukujących pracy znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych
  • Działania 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej
  • Działania 8.10 Wsparcie osób dorosłych, w szczególności osób o niskich kwalifikacjach i osób starszych w zakresie doskonalenia umiejętności wykorzystywania technologii informacyjno – komunikacyjnych i porozumiewania się w językach obcych

 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020, uprzejmie informuje, iż załączniki nr:

  • 7.8 Wzór listy sprawdzającej braki formalne,
  • 7.9 Wzór listy sprawdzającej do oceny formalno – merytorycznej wniosku
  • o dofinansowanie projektu
  • 7.10 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie

 

do Regulaminu konkursów nr:

  • RPZP.06.05.00-IP.02-32-K01/15
  • RPZP.07.01.00-IP.02-32-K02/15
  • RPZP.08.10.00-IP.02-32-K03/15,

 

których termin publikacji został wyznaczony do dnia 30 października 2015 r., zostaną udostępnione najpóźniej w dniu rozpoczęcia naboru wniosków.

Za zaistniałe opóźnienie przepraszamy. 

Linki: