Dnia 27 kwietnia 2022 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ogłasza nabór w trybie pozakonkursowym nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-P01/22 w ramach Działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym - typ projektu 6 - Realizacja kompleksowej i interwencyjnej pomocy dla osób uciekających przed wojną w Ukrainie, które przybyły do Polski od 24 lutego br. (w tym dzieci)  mającej na celu wspieranie procesu ich ochrony na terenie Polski i integracji w szczególności w zakresie: zapewnienia pomocy prawnej, psychologicznej i psychoterapeutycznej, zatrudnienia osoby posługującej się językiem ukraińskim/ tłumacza, pokrycia kosztów zakupu przedmiotów i środków przeciw COVID-19, zapewnienia asystenta integracyjnego opracowującego indywidualną ścieżkę integracji społecznej wspierającego w kontaktach z instytucjami i sytuacjami życia codziennego, organizowania i finansowania kursów, szkoleń lub innych form kształcenia, w tym nauki języka polskiego, organizacja opieki nad dzieckiem i młodzieżą, osobą wymagającą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, zajęcia i warsztaty integracyjne.

Informujemy, iż w kwestiach spornych rozstrzygnięcie zawsze będzie dokonywane w oparciu o dokument zamieszczony w formacie pdf (jeśli dotyczy).