Publikujemy listę projektów, które zostały zakwalifikowane do II fazy oceny - ocena strategiczna, w ramach konkursu nr RPZP.08.10.00-IP.02-32-K52/19 dla Działania 8.10 Wsparcie osób dorosłych, w szczególności osób o niskich kwalifikacjach i osób starszych w zakresie doskonalenia umiejętności wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnej i porozumiewania się w językach obcych.