W związku z zakończeniem oceny wniosków pod kątem braków formalnych w ramach konkursu nr  RPZP.08.10.00-IP.02-32-K52/19 w ramach Działania 8.10 publikujemy listę projektów, które zostały pozytywnie zweryfikowane  pod względem braków formalnych i tym samym zostały skierowane do I fazy oceny merytorycznej.