W związku z zakończeniem oceny wniosków pod kątem braków w zakresie warunków formalnych w ramach V rundy konkursu nr RPZP.06.08.00-IP.02-32-K73/22, Działania 6.8 publikujemy listę projektów, które zostały pozytywnie zweryfikowane pod względem warunków formalnych i tym samym zostały skierowane do I fazy oceny merytorycznej.