W związku  z rozstrzygnięciem konkursu nr RPZP.08.10.00-IP.02-32-K52/19 publikujemy listę projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania. Jednocześnie informujemy, iż Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny strategicznej.

Ponadto publikujemy informację o składzie Komisji Oceny Projektów dla rozstrzygniętego konkursu.