W związku  z rozstrzygnięciem konkursu nr RPZP.08.06.00-IP.02-32-K35/18, publikujemy Listę projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów i zostały wybrane do dofinansowania. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny strategicznej oraz dokonał zwiększenia alokacji. Wszystkie projekty ocenione pozytywnie w ramach I fazy oceny otrzymały dofinansowanie.

Publikujemy informację o składzie Komisji Oceny Projektów dla rozstrzygniętego konkursu.