Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie przekazuje informację dotyczącą kryteriów dopuszczalności w zakresie zgodności wsparcia w ramach konkursu nr RPZP.08.06.00-IP.02-32-K35/18 dla Działania 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego.