Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Działania 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego, udostępnia zaktualizowany Regulamin konkursu nr RPZP.08.06.00-IP.02-32-K61/20 w wersji 1.4 z dnia 20.04.2020 r.

W Regulaminie nr RPZP.08.06.00-IP.02-32-K61/20 wprowadzono zmiany zgodnie z Rejestrem zmian przedstawionym w załączonej tabeli.