W związku z zakończoną procedurą odwoławczą w ramach konkursu nr RPZP.06.08.00-IP.02-32-K73/22 – runda IV, publikujemy listę projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania.