Instrukcja ma na celu ułatwienie wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego lub pozakonkursowego w Serwisie Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (LSI2014). Więcej informacji na temat funkcjonowania systemu informatycznego, wspomagającego działania podejmowane zarówno przez beneficjentów Programu, jak i Instytucję Zarządzającą oraz Instytucje Pośredniczące znajdziesz w sekcji Skorzystaj z systemu informatycznego.

wersja 1.0 obowiązująca od 23.11.2020 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, udostępnił zaktualizowaną Instrukcję wypełniania wniosku o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 dla projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Przedmiotem aktualizacji było rozdzielenie dokumentu na dwa odrębne:

  1. Instrukcję wypełniania wniosku o dofinansowanie projektów objętych kwotami ryczałtowymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 dla projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wersja 1.0 obowiązująca od 23.11.2020 r. wyłącznie dla projektów zakładających rozliczanie na podstawie kwot ryczałtowych;

  2. Instrukcję wypełniania wniosku o dofinansowanie projektów, które zakładają rozliczanie na podstawie rzeczywiście ponoszonych wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 dla projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wersja 1.0 obowiązująca od 23.11.2020 r. wyłącznie dla projektów, których budżet opiera się o rzeczywiście ponoszone wydatki.

Zaktualizowane Instrukcje obowiązują dla naborów ogłaszanych od 23.11.2020 r.

Załączniki

Pozostałe dokumenty