Publikujemy listę sprawdzającą dla Projektodawcy, która stanowić ma pomoc w zweryfikowaniu, czy wniosek spełnia wszystkie wymagania i kryteria oceny w ramach konkursu RPZP.08.10.00-IP.02-32-K74/22.