W związku z zakończeniem oceny wniosków w ramach naboru projektów w trybie nadzwyczajnym nr  RPZP.07.07.00-IP.02-32-N08/23 w ramach Działania 7.7 przedstawiamy zatwierdzoną listę projektów w ramach trybu nadzwyczajnego, które zostały wybrane do dofinansowania.

W związku z tym, że lista jest publikowana również w wersji edytowalnej, informujemy, iż w kwestiach spornych rozstrzygnięcie zawsze będzie dokonywane w oparciu o dokument w formacie pdf.