Zakończony
od 28.12.2020 do 10.02.2021

 

W związku z rezygnacją Wnioskodawcy z realizacji projektu w ramach rozstrzygniętego dnia 27.05.2021 r. konkursu nr RPZP.07.07.00-IP.02-32-K69/20, publikujemy aktualizację Listy projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania dla Działania 7.7 w ramach konkursu nr: RPZP.07.07.00-IP.02-32-K69/20.
Wyniki naboru: 
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
73.32 KB
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
304.67 KB
application/pdf
281.38 KB
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
47.81 KB
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
47.92 KB

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym. Przedmiotem konkursu są projekty współfinansowane z EFS w ramach RPO WZ 2014-2020, Oś priorytetowa VII Włączenie społeczne, Działanie 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem  COVID-19

Numer naboru:  RPZP.07.07.00-IP.02-32-K69/20

Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski

od 28.12.2020 r.

Termin, do którego można składać wnioski

do 10.02.2021 r., do godz.15:00:00

Podział na rundy

Konkurs nie został podzielony na rundy.

Miejsce składania wniosków

W systemie LSI2014 

oraz

Złożenia Formularza pisemnego wniosku o przyznanie pomocy do IOK należy dokonać elektronicznie z adresu mailowego wskazanego w części B 1.4 i/lub B.7 wniosku o dofinansowanie projektu na adres skrzynki elektronicznej wskazanej w części 3.1.8 niniejszego Regulaminu.

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Skuteczne złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na:

1) opublikowaniu wniosku o dofinansowanie wrazz załącznikami (jeśli dotyczy) w wersji elektronicznejw LSI2014;

2) złożeniu do IOK formularza pisemnego wniosku o przyznanie pomocy, zgodnie z częścią 3.1.3. niniejszego Regulaminu.

UWAGA!  Brak wpływu pisemnego wniosku o przyznanie pomocy oznacza, iż dokumentacja aplikacyjna została nieskutecznie złożona i nie może zostać przekazana do weryfikacji w zakresie warunków formalnych.

Wniosek w systemie LSI2014 należy opublikować w terminie naboru projektów tj. od 28.12.2020 r. do 10.02.2021 r. do godziny 15:00:00.

IOK nie dopuszcza możliwości skrócenia naboru wniosków o dofinansowanie.

UWAGA! Wnioski opublikowane w systemie LSI2014 po godzinie 15:00:00 ostatniego dnia naboru uznane będą za złożone po terminie.

Na podstawie art.8 specustawy funduszowej w przypadku wniosków, które zostały złożone po terminie z powodów bezpośrednio związanych z wystąpieniem COVID-19, WUP w Szczecinie może uznać wniosek za złożony z zachowaniem terminu, jeśli wniosek został opublikowany nie później niż 14 dni po terminie oraz do wniosku dołączono uzasadnienie na temat powodów powstałego opóźnienia. Uzasadnienie w tej sprawie powinno zostać dołączone do wniosku o dofinansowanie w formie załącznika podpisanego przez osoby upoważnione (format  PDF lub JPG). Dokument  powinien w pierwszej kolejności zostać  podpisany przez osoby  upoważnione a następnie dokument (wszystkie strony dokumentu) powinien zostać zeskanowany lub sfotografowany  i zapisany w nieedytowalnym formacie (PDF lub JPG) uniemożliwiającym wprowadzenie zmian do jego treści.  Wnioskodawca zapewnia odpowiednią jakość skanu lub zdjęcia, gwarantując przy tym wyraźny odczyt i kompletność danych zawartych na dokumencie. Ostateczną decyzję w tym zakresie podejmuje WUP w Szczecinie. Wnioski o dofinansowanie złożone na podstawie art.8 uznawane są za złożone w ostatnim dniu pierwotnego terminu o ile uzasadnienie zostanie uznane przez IOK.

Oznacza to, że dla wniosków złożonych po terminie na podstawie art.8 specustawy termin opublikowania wniosku w LSI 2014 upływa w czternastym dniu opóźnienia tj. 24.02.2021 r. o godzinie 23:59:59.

Termin złożenia pisemnego wniosku o przyznanie pomocy uznaje się za zachowany w przypadku wpływu  na adres skrzynki elektronicznej (wskazanej  w części 3.1.8 niniejszego Regulaminu),   w terminie 5 dni od dnia zakończenia naboru tj. do dnia do dnia 15.02.2021 r.

UWAGA! Za datę złożenia pisemnego wniosku o przyznanie pomocy uznaje się datę wpływu  na adres skrzynki elektronicznej wskazanej w części 3.1.8 niniejszego Regulaminu. Oznacza to, że termin wpływu  dokumentu na wskazany adres maila upływa wyznaczonego dnia o godzinie 23:59:59.

 

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu w trybie konkursowym w ramach działania 7.7 mogą się ubiegać:

 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,
 • organizacje pozarządowe i podmioty ekonomii społecznej prowadzące działalność statutową lub gospodarczą w obszarze usług użyteczności publicznej,
 • podmioty lecznicze wymienione w ustawie o działalności leczniczej,
 • podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, statutowo świadczące usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

1. Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz programów profilaktycznych, w tym dotyczących:

c) wad postawy poprzez realizację wsparcia m.in. w zakresie:

 • profilaktyki i korekcji wad postawy,
 • szkoleń dla personelu medycznego,
 • działań informacyjno-edukacyjnych dla uczniów i rodziców/opiekunów,
 • prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych mających na celu wdrożenie Regionalnego Programu Zdrowotnego,
 • zapewnienie dojazdu niezbędnego dla realizacji usługi zdrowotnej dla danej osoby oraz jej opiekuna z miejsca zamieszkania do miejsca wykonywania usługi zdrowotnej i z powrotem,
 • zapewnienia opieki nad osobą potrzebującą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w czasie korzystania ze wsparcia przez uczestnika projektu,
 • zakup sprzętu medycznego oraz rehabilitacyjnego koniecznych do realizacji zadań wynikających z realizowanego Regionalnego Programu Zdrowotnego.

Uszczegółowienie typów operacji możliwych do zrealizowania w ramach projektu znajduje się w Regulaminie konkursu.

Kryteria wyboru projektów

Zostały określone w Regulaminie konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu:

 • 90% (85% EFS, 5% budżet państwa)

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi:

 • 8 001 912,60 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu:

Wzór wniosku o dofinansowanie

Stanowi załącznik do Regulaminu konkursu.

Wzór umowy o dofinansowanie projektu

Stanowi załącznik do Regulaminu konkursu.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza przysługująca wnioskodawcom uregulowana jest w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020. Każdy Wnioskodawca, którego projekt złożony w trybie konkursowym otrzymał ocenę negatywną ma możliwość wniesienia protestu. Celem wniesienia protestu jest ponowne sprawdzenie złożonego wniosku w zakresie spełniania kryteriów wyboru projektów (art. 53 ust. 1 ustawy). Protest może dotyczyć każdego etapu oceny projektu, a także sposobu dokonania oceny (w zakresie ewentualnych naruszeń proceduralnych).

Pytania i odpowiedzi

Pytania należy kierować na adres: efs@wup.pl, efskoszalin@wup.pl.

Odpowiedzi na pytania znajdują się na stronie: www.wup.pl/rpo/.

Linki

 

Wersje archiwalne dokumentów

Wiadomości

Dostępne 11 wiadomości do tego konkursu

Lista projektów wybranych do dofinansowania dla Działania 7.7

10.02.2022 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków

Lista projektów które zostały wybrane do dofinansowania dla Działania 7.7

27.05.2021 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków

Aktualizacja harmonogramu przeprowadzania kolejnych etapów oceny i wyboru wniosków do dofinansowania dla Działania 7.7

17.05.2021 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Aktualizacja harmonogramu przeprowadzania kolejnych etapów oceny i wyboru wniosków do dofinansowania dla Działania 7.7

06.05.2021 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Lista wniosków zakwalifikowanych do II fazy oceny dla Działania 7.7

21.04.2021 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków

Lista wniosków zakwalifikowanych do I fazy oceny merytorycznej w ramach Działania 7.7 (wady postawy)

25.02.2021 Europejski Fundusz Społeczny Nabory przedsięwzięć Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków Europejski Fundusz Społeczny Nabory przedsięwzięć Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków

Zakończenie naboru wniosków w ramach Działania 7.7 (wady postawy)

11.02.2021 Europejski Fundusz Społeczny Nabory przedsięwzięć Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Europejski Fundusz Społeczny Nabory przedsięwzięć Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Aktualizacja Regulaminu Konkursu dla Działania 7.7 (wady postawy)

27.01.2021 Europejski Fundusz Społeczny Nabory przedsięwzięć Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany Regulaminu konkursu Zmiany terminu Europejski Fundusz Społeczny Nabory przedsięwzięć Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany Regulaminu konkursu Zmiany terminu

Lista sprawdzająca dla Projektodawców w ramach Działania 7.7 (wady postawy)

05.01.2021 Europejski Fundusz Społeczny Nabory przedsięwzięć Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Europejski Fundusz Społeczny Nabory przedsięwzięć Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Aktualizacja Regulaminu Konkursu dla Działania 7.7 (wady postawy)

21.12.2020 Europejski Fundusz Społeczny Nabory przedsięwzięć Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany Regulaminu konkursu Europejski Fundusz Społeczny Nabory przedsięwzięć Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany Regulaminu konkursu

Strony